Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

3.837

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.693

Hình sự

370

Dân sự

1.255

Hôn nhân và gia đình

17

Kinh doanh thương mại

14

Hành chính

4

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

484

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv