Loading...
Skip to main content

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NQ SỐ 27 VỀ “XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” TẠI TAND TỈNH BẮC KẠN

(30/09/2022 09:27)

Mở đầu Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, vai trò của đội ngũ trí thức được nhấn mạnh: “Trong mọi thời đại, trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển”.

C:\Users\Techsi.vn\Desktop\hh.png

Đồng chí Chánh án chụp ảnh tại Hội nghị điển hình tiên tiến TAND hai cấp

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng đó, những năm qua, nhất là sau khi Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án năm 2014 có hiệu lực thi hành, hệ thống tòa án nói chung, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn nói riêng đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp về công tác cán bộ; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hệ thống Tòa án đã tập trung đổi mới từ khâu tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng; kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách… 

Kết quả sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, đội ngũ cán bộ, công chức của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn đảm bảo các tiêu chí đề ra theo chương trình hành động của Tòa án nhân dân. Nhận thức về trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền Tòa án hai cấp đối với công tác xây dựng đội ngũ trí thức được nâng lên; công tác tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai. Đội ngũ công chức đã phát huy vai trò, có nhiều đóng góp trong hoạt động của Tòa án nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn ở địa phương.

Đồng chí Lương Văn Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh - người đứng đầu của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết 27 về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn.

Kết quả cụ thể:

Về chất lượng đội ngũ công chức Tòa án nhân dân hai cấp hiện nay: Công chức giữ chức danh tư pháp của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn có tổng số 84 người (Cấp tỉnh 32 người, cấp huyện 52 người), 100% có trình độ Cử nhân Luật trở lên, trong đó có 28 Thạc sỹ Luật chiếm tỉ lệ 33,3%; Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, Cử nhân 24 người, trung cấp 31 người. Về đào tạo nghiệp vụ: Nghiệp vụ xét xử và tương đương 51 người, Thẩm tra viên chính 04 người, Thẩm tra viên 06 người, Thư ký viên chính 01 người, Thư ký viên 22 người.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh xác định là một nhiệm vụ quan trọng của công tác cán bộ. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, hằng năm TAND tỉnh đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, người lao động của TAND hai cấp trong tỉnh và cử đúng đối tượng, thành phần tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Tòa án nhân dân tối cao, địa phương tổ chức. Kết quả:

+ Về đào tạo trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp 20 người, trung cấp 30 người;

+ Về đạo tạo nâng cao trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 24 người, Cử nhân 03 người.

+ Về đào tạo nghiệp vụ: Nghiệp vụ xét xử 22 người, Thẩm tra viên 08 người, Thẩm tra viên chính 04 người, Thư ký viên 25 người, Thư ký viên chính 01 người.

Ngoài ra, còn cử nhiều lượt Thẩm phán, công chức Tòa án tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao và địa phương tổ chức như: Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý: Cấp vụ và tương đương 03 người; Cấp phòng: 19 người; Bồi dưỡng ngạch: Chuyên viên chính 13 người; Chuyên viên 20 người…Công tác tập huấn Hội thẩm nhân dân được Tòa án nhân dân hai cấp chú trọng về nội dung và chất lượng báo cáo viên, hàng năm tổ chức tập huấn từ 01 đến 02 đợt. Sau các đợt tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ trình độ của Hội thẩm đã được nâng cao rõ rệt.

Việc thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán: Được thực hiện thường xuyên để bổ sung, kiện toàn cho số lượng biên chế Thẩm phán còn thiếu trong TAND hai cấp. Trong thời gian vừa qua, TAND tỉnh đã cử nhiều lượt công chức đi thi tuyển chọn Thẩm phán. Trong đó:

+ Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp 11 người, trúng tuyển 08 người;

+ Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp 11 người, trúng tuyển 10 người;

+ Thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp 03 người (Đều trúng tuyển).

Công tác bổ nhiệm được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 8/8 đồng chí Chánh án cấp huyện đã tham gia cấp ủy, thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân hai cấp cho 38 đồng chí, (trong đó bổ nhiệm mới 28 đồng chí, bổ nhiệm lại 10 đồng chí); bổ nhiệm chức danh 25 đồng chí (trong đó bổ nhiệm mới 17 đồng chí, bổ nhiệm lại 08 đồng chí); Thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo hỗ trợ kịp thời công tác xét xử cho các đơn vị, điều động 45 công chức và biệt phái 25 công chức.

Chủ trương trong công tác tuyển dụng là luôn quan tâm, ưu tiên các đối tượng là con, em gia đình chính sách, sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi...; Chủ trương trong công tác bổ nhiệm là lựa chọn những công chức trẻ có năng lực, phẩm chất để bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý phù hợp. Triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương về chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, chính sách luân chuyển nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức yên tâm công tác và tiếp tục phấn đấu vươn lên. Quan tâm công tác thi đua khen thưởng, xét nâng lương trước thời hạn… nhằm động viên, khuyến khích, ghi nhận thành tích tạo động lực cho tri thức phát triển.

C:\Users\Techsi.vn\Desktop\hh1.png

Đông chí Chánh án trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ

Công tác giải quyết án luôn đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ, công khai, xét xử đúng người đúng tội, đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân. Cụ thể, từ 9/2018 - tháng 7/2022, Tòa án hai cấp thụ lý 7.800 vụ, việc; giải quyết 7.746 vụ, việc đạt tỷ lệ 99%; tỉ lệ hòa giải, đối thoại thành hằng năm, đạt trên 65%. Chỉ đạo các đơn vị Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức được 228 phiên tòa rút kinh nghiệm/tổng số 35 Thẩm phán; Công tác kiểm tra nghiệp vụ được thường xuyên thực hiện có hiệu quả. Chủ động triển khai tổ chức phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 của Quốc hội. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan bổ trợ tư pháp.

Trong những năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đồng chí Chánh án cùng với sự nỗ lực và đoàn kết của toàn thể công chức Tòa án nhân dân hai cấp, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng nhiều hình thức khen thưởng cấp nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao và của tỉnh như: 01 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 04 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 cá nhân được xét tặng Huân chương lao động hạng ba; Về khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: TAND tỉnh được tặng Cờ thi đua năm 2021, và một số cá nhân khác được tặng Bằng khen; riêng trong 2 năm 2021 và 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã 6 lần tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc TAND 2 cấp vì có những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại đại phương…vừa qua, cá nhân đồng chí Chánh án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 27 về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đây là vinh dự không những của cá nhân đồng chí Chánh án Lương Văn Cường mà còn là nguồn cổ vũ động viên đối với đội ngũ công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn.

Người tổng hợp

Triệu Thị Út Hiền


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 27
cdscv