Loading...
Skip to main content
Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn

Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn

img

CƠ CẤU TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH BẮC KẠN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

A. TỔ CHỨC ĐẢNG

I. Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh: Gồm 03 thành viên, là lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các Tòa, Phòng Tòa án nhân dân tỉnh.

II. Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh:

1. Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020: Gồm Bí thư, Phó Bí thư và 04 ủy viên.

2. Các chi bộ:

- Chi bộ 1: Gồm các Đảng viên công tác tại Văn phòng TAND tỉnh

- Chi bộ 2: Gồm các Đảng viên công tác tại Tòa Hình sự TAND tỉnh

- Chi bộ 3: Gồm các Đảng viên công tác tại Tòa Dân sự - Lao động, Hôn nhân Gia đình và Tòa Hành chính-Kinh doanh thương mại TAND tỉnh

- Chi bộ 4: Gồm các Đảng viên công tác tại Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng và Phòng Kiểm tra nghiệp vụ - Thi hành án TAND tỉnh

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

I. Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn:

1. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn ( Theo Điều 42 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 )

2. Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn ( Theo Điều 43 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 )

II. Ủy Ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh ( Theo Điều 39 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 ) gồm 05 thành viên

III. Các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh ( Theo Điều 40 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 ) gồm các đơn vị:

1. Tòa Hình sự;

2. Tòa Dân sự - Lao động và Hôn nhân gia đình;

3. Tòa Hành chính - Kinh doanh thương mại.

IV.Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh (Theo Điều 41 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và theo Quyết định số 345/2016/QĐ-CA của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về Tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ) gồm các đơn vị:

1. Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng;

2. Phòng Kiểm tra nghiệp vụ -Thi hành án

3. Văn phòng.

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Tòa án nhân dân cấp huyện của tỉnh Bắc Kạn gồm 08 đơn vị, tương ứng với 08 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Bắc Kạn, bao gồm:

1. Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn

2. Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn

3. Tòa án nhân dân huyện Bạch Thông

4. Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới

5. Tòa án nhân dân huyện Na Rì

6. Tòa án nhân dân huyện Ba Bể

7. Tòa án nhân dân huyện Ngân Sơn

8. Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm

Bộ máy, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của Tòa án nhân dân cấp huyện được thực hiện theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, tại Chương V, từ Điều 44 đến Điều 48 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ cấu tổ chức bộ máy 01 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện của tỉnh Bắc Kạn bao gồm:

- Chánh án ( Theo Điều 47, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 )

- Các Phó Chánh án: Từ 01 đến 02  Phó Chánh án (  Theo Điều 48, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 )

- Các Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên

- Bộ phận giúp việc: ( Theo Quyết định số 345/2016/QĐ-CA của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về Tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ) gồm: Chánh văn phòng ( hoặc Phó Chánh Văn phòng phụ trách ), các hợp đồng lao động làm công việc Bảo vệ, Lái xe, Tạp vụ.

                                                                                          
                                                                                                                                                                  CTV-Ma Văn Hiếu

 

 

img


cdscv