Loading...
Skip to main content
Giới thiệu về Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn

Giới thiệu về Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn

img

Giới thiệu về Tòa án nhân dân cấp tỉnh Bắc Kạn

C:\Users\tranl\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Untitled.jpg

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 1180/QĐ-QLTA ngày 30/12/1996 của Bộ trưởng Bộ tư pháp. Ngày 20/5/1997 Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ký và ban hành Quyết định số 130/QĐ-TL các Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân tỉnh gồm: Tòa Hình sự - Hành chính; Tòa Dân sự - Lao động- Kinh tế; Văn phòng Hành chính-Tổng hợp.

Khi mới thành lập điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, số lượng án chưa nhiều. Năm 1996, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn được giao 23 biên chế, tuy nhiên chỉ có 16 công chức, được điều động đến từ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái. Trước năm 2002, Tòa án nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp gồm: Tòa án nhân dân thị xã Bắc Kạn ( nay là TAND thành phố Bắc Kạn), Tòa án huyện Ba Bể, Tòa án huyện Ngân Sơn, Tòa án huyện Chợ Mới, Tòa án huyện Chợ Đồn, Tòa án huyện Na Rì, Tòa án huyện Bạch Thông.

Ngày 17/5/2002, Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao đã Thông báo Liên tịch số 02/TBLT/2002/TP-TAND về việc “ Hướng dẫn chuẩn bị bàn giao công tác quản lý Tòa án nhân dân địa phương về tổ chức”. Ngày 25/7/2002, Bộ Tư  pháp và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2002/TTLT-BTP-TANDTC về việc hướng dẫn việc bàn giao công tác quản lý Tòa án nhân dân cấp huyện về tổ chức. Công tác bàn giao được thực hiện xong trước 15/9/2002. Ngày 31/7/2003, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 392/2003/QĐ-TA về việc thành lập Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm. Nâng tổng số đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn lên 08 đơn vị.

Năm 2008, thực hiện chủ trương và các văn bản hướng dẫn về việc tăng thẩm quyền xét xử đối với Tòa án nhân dân cấp huyện theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự và Bộ luật Tố tụng dân sự. Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã chủ động phối hợp với cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp lên kế hoạch, thống nhất  và xin ý kiến cấp ủy địa phương trình Tòa án nhân dân tối cao xem xét quyết định giao thẩm quyền xét xử mới. Để chuẩn bị cho công tác tăng thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện đạt kết quả, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường đội ngũ Thẩm phán, Thư ký đối với Tòa án nhân dân cấp huyện. Đội ngũ công chức mới được đào tạo cơ bản, chính quy, có sức khỏe đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất được bổ sung, các trụ sở, hội trường xét xử được xây mới, nâng cấp theo tiêu chuẩn, trang thiết bị làm việc được sửa chữa, mua sắm mới...Sau khi được tăng thẩm quyền xét xử, số lượng án của cấp huyện tăng lên, với đội ngũ công chức có trình độ, có năng lực công tác,  các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cả về số lượng và chất lượng.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, số lượng các vụ án, vụ việc ngày càng tăng, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn không ngừng được củng cố cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn gồm: Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn và 08 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện.

Trong đó cơ cấu Tòa án nhân dân tỉnh: Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh ( Chánh án, Phó Chánh án); Ban cán sự Đảng; Đảng ủy và 04 chi bộ trực thuộc Đảng ủy; Ủy ban Thẩm phán; 03 Tòa Chuyên trách gồm: Tòa Hình sự, Tòa Dân sự - Lao động và Tòa Hành chính - Kinh tế; 03 phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ - Thi hành án và Văn phòng. Công chức giữ các chức danh Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và công chức khác.

Cơ cấu Tòa án nhân dân cấp huyện gồm: Lãnh đạo (Chánh án, Phó Chánh án); bộ phận Văn phòng; Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và các chức danh khác.

Bên cạnh các chức danh tư pháp, còn có Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp được Hội đồng nhân dân các cấp bầu ra để đại diện bảo vệ quyền lợi của nhân dân và tham gia giám sát hoạt động xét xử của Tòa án. Ngoài ra các đơn vị còn thành lập các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể thu hút đông đảo Đảng viên, công chức, người lao động tham gia.

Hiện nay, số lượng công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn được phân bổ 113 biên chế công chức, hiện có 110 biên chế công chức và 26 Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Tòa án nhân dân cấp tỉnh được phân bổ 47 biên chế công chức ( 01 Thẩm phán cao cấp, 09 Thẩm phán trung cấp). Hiện có 44 biên chế công chức và 05 hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trong đó có 01 Thẩm phán cao cấp, 05 Thẩm phán trung cấp, 29 Thư ký, 03 Thẩm tra viên và 06 công chức khác.

Tòa án nhân dân cấp huyện được phân bổ 66 biên chế công chức ( 10 Thẩm phán trung cấp và 16 Thẩm phán sơ cấp). Hiện có 06 Thẩm phán trung cấp, 20 Thẩm phán sơ cấp, 24 Thư ký, 07 Thẩm tra viên và 09 công chức khác và 21 Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Đội ngũ Đảng viên, công chức của Tòa án nhân dân hai cấp đều có trình độ Đại học trở lên, được đào tạo cơ bản kiến thức chuyên môn, vững vàng về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp.

CTV- Kim Thoa.

img


cdscv